Online enquete maken

Online enquete maken

Online enquete maken kan zowel van pas komen bij psychologisch onderzoek, marketing onderzoek, als opinie-onderzoek. Ook binnen bedrijven en onderwijsinstellingen of op kleinere schaal voor een lokale vereniging of sportclub wordt er geregeld gebruik van gemaakt. Tijdens de verkiezingen worden al jaren op grote schaal online enquetes uitgevoerd en ook het CBS werkt ermee. Het online enquete maken vereist een goede voorbereiding, toch is dat met behulp van de juiste software relatief eenvoudig. Waar in vroeger tijden het maken van een enquete maken nog niet mogelijk was, zijn er tegenwoordig vele handboeken in omloop, waarmee de voornaamste valkuilen kunnen worden ontlopen. De Amerikaan Thurstone kan als een van de pioniers van de enquete gezien worden. Het online enquete maken is van recenter datum is. Veelal wordt de gebruiker met behulp van een template door het programma geleid, waarmee deze procedure te verkiezen is boven het traditionele pencil and paperwerk.

Probleem- en doelstelling

Zonder probleem- en doelstelling is het online enquete maken gedoemd te mislukken. Ook zaken als doelgroep, tijd waarbinnen de online enquete moet zijn afgerond en kosten dienen vooraf te worden ingeschat. Bij het online enquete maken behoren te meten kenmerken duidelijk te zijn omschreven.

Online enquete maken

De vragen

Opstellen van de vragen is een vak apart, waarvoor regels gelden. Operationaliseren van een variabele in een vraagstelling vereist goed nadenken, evenals het kiezen voor open- of gesloten vragen, en het meetniveau van de vragen. Bij kwantitatief onderzoek verdienen gesloten vragen de voorkeur daar deze een snellere verwerking mogelijk maken.
De formulering van de vragen is een andere kwestie. Mensen hanteren een eigen referentiekader, ook bij het lezen van vragen, vandaar het belang van een duidelijke en ondubbelzinnige formulering. Dubbele ontkenningen bijvoorbeeld dienen vermeden te worden. Vragen dienen neutraal gesteld zijn en geen vooronderstellingen te bevatten. Om non-respons te vermijden behoort de respondent bij het online enquete maken niet met te veel vragen te worden geconfronteerd.

Omgaan met persoonlijke gegevens

In de meeste gevallen zullen onderzoeksgegevens met de nodige zorgvuldigheid moeten worden verwerkt. Er zijn voorschriften betreffende de anonimiteit van de respondent die ook voor het online enquete maken gelden. De European Society for Opinion and Marketing Research (Esomar) heeft hiervoor een uitgebreide richtlijn opgesteld.

Voor- en nadelen van het online enquete maken

De voordelen van het online enquete maken zijn legio: kosten zijn lager, er kan sneller gewerkt worden, en de verwerking is eenvoudiger. Daarnaast is de enquete gebruiksvriendelijker en door het gericht werken met SEO en tags kan een specifieke doelgroep worden bereikt. Online enquete maken heeft ook nadelen. Omdat nog lang niet iedereen over internet beschikt, en daar even bedreven mee omgaat blijven online enquetes steekproeven, Daarnaast is niet te controleren of de respondent het survey zelf heeft doorlopen, en is de non-respons vaak relatief groot. Een ander nadeel is dat er veel technologie bij komt kijken, en voor een niet-ICT?er zijn er vaak grote barrières. Een programma voor het online enquete maken dient dan ook vooral gebruiksvriendelijk en toegankelijk te zijn.